Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Activiteiten

 • De dienstverlener verleent onder andere volgende diensten: 
  • – Industriële Automatisatie
  • – Machinebouw
  • – Prototyping

In onderhavige algemene voorwaarden worden volgende begrippen gehanteerd:

 • – De dienstverlener: Datasar Automation bv, Cleydaellaan 10 unit 2, 2630 Aartselaar – KBO 0837 940 834
 • – De opdrachtgever: diegene die de opdracht geeft aan de dienstverlener
 • – Partijen: de dienstverlener en de opdrachtgever
 • – Bijlage: bijlage/overeenkomst aan de algemene voorwaarden waarin specifieke afspraken worden opgenomen.

2. Toepassing algemene voorwaarden

 • – Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, bestellingen van en overeenkomsten met de dienstverlener ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever. Door het ondertekenen “voor akkoord” van de bijlage aan de algemene voorwaarden of door bevestiging via e-mail van de tarieven, bevestigt de opdrachtgever kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden van de dienstverlener. In geval van betaling van een voorschot bevestigt eveneens de opdrachtgever impliciet kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

 • – In geval van interpretatieproblemen hebben onze Nederlandstalige algemene voorwaarden voorrang op onze algemene voorwaarden in andere talen. 

3. Aanbiedingen, offertes en orderbevestiging

  • – Alle aanbiedingen en offertes van de dienstverlener zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
  • – De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de bijlage voor akkoord ondertekent en terugzendt aan de dienstverlener of door een akkoord via e-mail. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor enige toekomstige opdracht.

4. Tarief 

 • – De dienstverlener werkt op basis van een uurtarief, dagtarief of projecttarief afhankelijk van de opdracht. De tarieven zijn exclusief BTW.
  • – Verplaatsingsonkosten zitten niet inbegrepen in het tarief.
  • – Kosten niet inbegrepen in het tarief zullen op voorhand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de opdrachtgever vooraleer ze worden gefactureerd.
  • – Werkdagen worden gedefinieerd als alle dagen van de week met uitzondering van de zaterdag, zondag, en wettelijke feestdagen. Een werkdag start om 7.30u. en eindigt om 17.30u. 
 • Extra toeslagen voor zaterdag, zondag, en feestdagenwerk worden apart vermeld in de offerte of enig ander document. 

5. Duur van de overeenkomst

  • – De overeenkomst van de dienstverlener wordt behoudens andersluidende bepalingen in de bijlage afgesloten voor bepaalde duur, met een opzegtermijn van drie maanden behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. Deze opzeg gaat in de week na de week waarin de opzeg is gebeurd. De opzeg dient via e-mail te gebeuren. 
  • – Indien de opdrachtgever zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of in gebreke blijft, ontvangst te nemen van het geheel of van een gedeelte van de goederen, diensten, na hiertoe te zijn aangemaand bij aangetekend schrijven, heeft de dienstverlener de keuze hetzij de tenuitvoerlegging van het contract te eisen hetzij de ontbinding ervan; in dit laatste geval is een schadevergoeding aan de dienstverlener verschuldigd dewelke op niet herleidbare en forfaitaire wijze wordt vastgesteld op 15 % procent van de contractprijs of van het niet nagekomen gedeelte ervan, onverminderd bewijs van hogere schade.
 • De dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever. 

6. Betalingsmodaliteiten

  • – De facturen van de dienstverlener zijn steeds betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, behoudens anders schriftelijk overeengekomen. 
  • – Bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, zullen vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van de betrokken factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn gelijk aan de rente bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 (gewijzigd bij Wet van 22 november 2013) betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 
  • – Eveneens is de opdrachtgever bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR, onverminderd het recht van de dienstverlener een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijk geleden schade. 
  • – De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 • Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan de dienstverlener schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de opdrachtgever, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14  van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004. 

7. Klachten – protest van factuur

  • – Elk protest dient gemotiveerd per e-mail aan de dienstverlener te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de saldofactuur begint de termijn op de factuurdatum.
 • Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen/saldofacturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

8. Aansprakelijkheid

 • – De dienstverlener verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van de dienstverlener zijn middelenverbintenissen. 
  • – De dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever.
  • – De dienstverlener is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid in het geval de dienstverlening niet kan worden gegarandeerd wanneer de opdrachtgever niet alle knowhow en andere benodigde informatie meedeelt of bezorgt, ook confidentiële, die de dienstverlener nodig heeft voor de vervulling van zijn opdrachten.
  • – De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog,  zware fout of zware nalatigheid. De dienstverlener zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van de dienstverlener of een aangestelde/uitvoerder.
  • – De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
  • – In geval van goederen is het volgende van toepassing:

– De geleverde goederen blijven eigendom van de dienstverlener/verkoper zolang de door de opdrachtgever/koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de dienstverlener/koper is voldaan.  Zolang deze betaling niet heeft plaats gehad is de opdrachtgever/koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken;

– De goederen worden verzonden op risico van de opdrachtgever/koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder.  De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de opdrachtgever/koper;

– De dienstverlener is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen indien nodig een vergoeding in rekening te brengen die mee vermeld wordt op de factuur en ook op voorhand wordt meegegeven aan de opdrachtgever;

– Ingeval de opdrachtgever de aangeboden goederen niet accepteert, is de dienstverlener gerechtigd opslagkosten a rato van 2% per maand van het opeenstaande factuurbedrag met ingang van de dag waarop de dienstverlener wilde leveren, in rekening te brengen. Indien de goederen niet binnen 1 maand na de eerste maand van opslag de goederen niet aanvaardt, vervalt de overeenkomst en worden de opeenstaande facturen (factuur) onmiddellijk opeisbaar en is het de dienstverlener toegestaan bij wijze van schadevergoeding 10% op jaarbasis van het totale factuurbedrag te vorderen;

– De dienstverlener waarborgt alle gebreken in die mate dat deze door de fabrikant zelf kunnen worden gewaarborgd. In geval van enige aansprakelijkheid in hoofde van de dienstverler is deze beperkt tot maximaal 6 maanden facturatie bij de opdrachtgever. 

Ingeval de aansprakelijkheid van de dienstverlener is bewezen, is deze beperkt tot 6 maanden facturatie, behoudens bedrog, zware fout, zware nalatigheid.

9. Eigendomsrechten

 • – De dienstverlener draagt noch op volledige, noch op definitieve en exclusieve wijze het geheel van de patrimoniale auteursrechten over op alle werken gecreëerd of te creëren in het kader van onderhavige overeenkomst en dit vanaf het ogenblik dat deze rechten ontstaan, en dat op de meest volledige wijze, inclusief over elke mogelijke vorm en exploitatiewijze, voor heel de duur van het betrokken recht en voor de hele wereld.

10. Beëindiging van de overeenkomst – zware fout

 • – Onverminderd andersluidende bepalingen, kan elke partij onmiddellijk, van rechtswege een einde stellen aan de onderhavige overeenkomst, zonder inachtname van een opzegtermijn en zonder tot enige vergoeding verschuldigd te zijn, in volgende gevallen: 
  • – Indien de andere partij nalaat haar verbintenissen op correcte wijze na te komen, en deze situatie niet verholpen of voldoende bijgestuurd heeft, binnen de 15 kalenderdagen volgend op een ingebrekestelling verzonden bij aangetekend schrijven; of
  • – Ingeval van misleiding, bedrog, intentionele fout of misbruik van middelen die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld zijn.
 • – Ingeval van een fundamentele inbreuk, zijnde en inbreuk die dermate ernstig is dat de partij die ze maakt weet of behoort te weten dat zij schade zal veroorzaken aan de andere partij of die een miskenning inhoudt van contractuele verplichtingen waaraan de andere partij een groot belang mag hechten omdat ze tot de essentie van de overeenkomst behoren, zoals bijvoorbeeld doch niet limitatief:
 • – Een aangetoonde inbreuk op de vertrouwelijkheidsclausule (confidentialiteit);
 • de dienstverlener aanzetten tot het uitvoeren van frauduleuze activiteiten
 • het aanzetten tot het niet respecteren van de vigerende wetgeving;
 • – Ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of maatregelen van beslag waardoor de goede uitvoering van de overeenkomst ernstig in het gedrang komt voor de andere partij. 
 • – Indien de overeenkomst wordt beëindigd om bovenstaande redenen heeft de benadeelde partij steeds het recht om nog een bijkomende schadevergoeding te vorderen, minstens gelijk aan de bedongen opzegtermijn.
 • Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.
 • De dienstverlener is uitdrukkelijk gerechtigd om de overeenkomst als vervallen en niet van toepassing te beschouwen in geval van (een vordering tot) faillissement, in vereffeningstelling, ontbinding, bewezen herhaalde wanbetaling en/of onvermogen van de opdrachtgever. In geval de dienstverlener toepassing maakt van deze bepaling wordt de overeenkomst geacht nooit uitwerking te hebben gehad, onverminderd het recht van de dienstverlener op volledige schadeloosstelling.

11. Verwerking persoonsgegevens

 • – De dienstverlener kan in functie van  de nieuwe Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens (GDPR) in sommige gevallen aanzien worden als “verwerker” van persoonsgegevens, en in die zin zal er met de opdrachtgever desgevallend een aparte verwerkersovereenkomst worden opgemaakt. 

12. Afwerving

  • – Beide partijen verbinden zich ertoe zich te onthouden van het afwerven van elkaars medewerkers die, al is het in de marge, bij de diensten betrokken zijn, zowel tijdens de duur van de overeenkomst als tot 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst.
 • – Elke inbreuk van één van de partijen hierop geeft aanleiding tot betaling van een schadevergoeding die overeenkomt met één jaarloon per afwerving aan de andere partij zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. 

Iedere partij heeft het recht een hogere schadevergoeding te vorderen wanneer de reële schade hoger is dan de forfaitaire vergoeding.

13. Overmacht

  • – Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover de dienstverlener geen controle heeft, bevrijden de dienstverlener, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de opdrachtgever.
 • – Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door de dienstverlener tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

14. Nietigheid

 • – Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de dienstverlener en de opdrachtgever de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

15. Wijzigingen

 • – Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze algemene voorwaarden, kunnen deze slechts gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle partijen. Deze wijzigingen zullen als bijlage bij onderhavige algemene voorwaarden gevoegd worden.

16. Kennisgevingen

 • – Alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van huidige overeenkomst en/of haar uitvoering, dienen te gebeuren per gewoon schrijven of e-mail aan de adressen bij aanvang van de overeenkomst, of aan elk ander adres dat door één van de partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere partijen per aangetekend schrijven, behoudens anders bepaald in een overeenkomst of offerte. 

17. Pandclausule 

 • – Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zo contractuele als buitencontractuele, t.a.v. de dienstverlener, verleent de opdrachtgever een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welken hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

18. Toepasselijk recht-bevoegde rechtbank

 • – Op alle contracten met de dienstverlener en leveringen en werken door de dienstverlener is enkel het Belgische recht van toepassing. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. In geval van geschil dienen partijen zich te wenden tot de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de dienstverlener, tenzij een partij vooraf aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om een scheidsgerecht te vormen met één of drie scheidsrechters, te kiezen uit het tableau van www.arbiters.be. Het scheidsgerecht zal de Standard Dispute Rules van het Instituut voor Arbitrage toepassen. Deze overeenkomst vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.”